High Shear Mixing Tank

  • Emulsify Mixing Tank

    Emulsify Mixing Tank

    JINGYE High Shear Mixing Tank, also called emulsify mixing tank, the special emulsifying/high shear mixer gave him special functions in mixing.